Regulaminy

Idea Fit Katarzyna Kabat
ul. Włodzimierza Majakowskiego 349
61-066 Poznań
NIP 778-13-68-619 REGON  302559713

 

PROMOCJE

 

 1. Organizatorem Promocji jest Instytut Idea Fit & Spa Katarzyna Kabat, z siedzibą w Szczytnikach, ul. Międzylesie 3, NIP: 778-136-86-19; REGON: 302559713

§ 2

Zapraszamy do skorzystania z PROMOCJI
 Rzeźbienie mięśni TECHNOLOGIĄ HI-TECH -50% na zabieg 
MASAŻ PRÓŻNIOWY TECHNOLOGIĄ HI-TECH 60 MIN - 10 zabiegów 2400zł
MASAŻ PRÓŻNIOWY TECHNOLOGIĄ HI-TECH 40 MIN - 10 zabiegów 1800zł

 

Warunki promocji

 

1. Czas trwania promocji do 30.04.2024r. W promocji może wziąć udział każda osoba, która w terminie obowiązywania promocji zdecyduje się na zakup usług objetych promocją.

3. Promocje i rabaty udzielane przez Organizatora nie łączą z innymi akcjami promocyjnymi i rabatami obowiązującymi w okresie sprzedaży promocyjnej u Organizatora. Skorzystanie z rabatu w ramach niniejszej Promocji uniemożliwia użycie innego rabatu, bonu lub kodu rabatowego, uzyskanego przez Uczestnika w związku z innymi działaniami prowadzonymi przez Organizatora.

4. Rabat uzyskany w związku z udziałem w niniejszej Promocji nie podlega wymianie na gotówkę lub inne ekwiwalenty.

5. Voucher, usługa lub pakiet usług zakupionych w ramach akcji promocyjnej mogą zostać zrealizowane najpóźniej do 3 miesięcy po jego zakupie, przykładowo gdy zakupiony został VOUCHER, w promocji, usługa promocyjna czy tez PAKIET 8.03.2024, to możliwość realizacji go upływa z dniem 8.06.2024 . Po upływie terminu ograniczającego czas realizacji promocji, usługa będzie wykonana w cenie nie objętej promocją tj. w cenie podstawowej obowiązującej w cenniku usług Instytutu w dniu dokonania zakupu tj. za dopłatą.

 

§ 3

 

Postępowanie reklamacyjne

 

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Promocji  Uczestnicy winni zgłaszać Organizatorowi w formie pisemnej lub w formie elektronicznej, przesłanej na adres: biuro@ideafitspa.pl.
 2. W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient winien zawrzeć dokładny opis zaistniałego problemu. Organizator niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji, rozpatruje reklamacje i udziela Klientowi informacji o sposobie rozpatrzenia reklamacji, w formie pisemnej lub w formie elektronicznej, przesłanej na adres poczty elektronicznej Klienta.
 3. Wszelkie spory powstałe w związku z niniejszą Promocją Organizator i Uczestnik będą rozwiązywac polubownie

 

§ 4

 

Postanowienia końcowe

 

 1. Niniejszy regulamin dostępny jest w  Salonie Organizatora oraz na stronie internetowej http://www.instytutideafitspa.pl
 2. Do udziału Klienta w Promocji konieczna jest akceptacja zasad zawartych w niniejszym Regulaminie Promocji.
 3. Organizator jest odpowiedzialny za przeprowadzenie Promocji i jej prawidłowy przebieg.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku:

a) siły wyższej;

b) zmiany zasad prowadzenia akcji promocyjnej, z zastrzeżeniem, że zmiana regulaminu nie może prowadzić do pogorszenia sytuacji prawnej Klienta, w szczególności naruszać uprawnień uzyskaniem przez Klientów przed wprowadzeniem zmian w Regulaminie Promocji.

 

 


6. Reklamacje można składać na adres mailowy: katarzyna.kabat@ideafitspa.pl, rozpatrywanie reklamacji odbędzie się w przeciągu 14 dni.
7. Należy podać nr Karnetu oraz datę zakupu, imię i nazwisko. W tytule maila wpisać: „REKLAMACJA KARNETU nr ..”. Podając te dane można również zadzwonić pod nr telefonu 502668878

 

REGULAMIN

INSTYTUTU IDEA FIT&SPA

  

Definicje:

 1. Instytut Idea Fit & Spa - Katarzyna Kabat prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Katarzyna Kabat Idea Fit z siedzibą w Szczytnikach ul. Międzylesie 3, NIP 7781368619.
 2. Klient – jest to osoba fizyczna, na rzecz której według Regulaminu mogą być świadczone usługi lub z którym zawarta może być umowa sprzedaży.
 3. Voucher - jest to bon towarowy wydany na okaziciela, uprawniający użytkownika do jego realizacji w Instytucie Idea Fit & Spa o wartości równej nominałowi wskazanemu na Voucherze albo o wartości usługi, na wykonanie której został oznaczony, opatrzony identyfikującym go numerem dokumentu. Voucher jest możliwy do zrealizowania w Instytucie Idea Fit & Spa w ciągu trzech miesięcy od jego zakupu. Nie podlega opłacie za takie usługi jak fizjoterapia, trening z fizjoterapeutą, zabiegi medycyny estetycznej. Vouchery zakupione w promocji nie podlegają opłacie za jakikolwiek trening odbywający się na sali. 
 4. Day Spa – jest to pakiet zabiegów zawarty w cenniku w zakładce Day Spa dostępnym na stronie internetowej Instytutu
 5. Trening – jest to usługa polegająca na wykonywaniu ćwiczeń sportowych przez Klienta wraz z jego trenerem personalnym Instytutu Idea Fit & Spa na podstawie indywidualnie dobranego programu ćwiczeniowego dla Klienta
 6. Zajęcia ruchowe są to zajęcia grupowe polegające na wykonywaniu ćwiczeń sportowych takich jak na przykład zumba, cardio, pilates w wieloosobowych grupach.

 

Godziny otwarcia

 1. Instytut Idea Fit & Spa zaprasza od poniedziałku do soboty, w godzinach: poniedziałek - piątek 8-21 oraz sobota 9-16. Godziny mogą ulec zmianom, w zależności od potrzeb klientów. Istnieje możliwość wykonania usługi w innych godzinach niż wymienione, ale tylko po wcześniejszym umówieniu wizyty.

 

Klienci

 1. Klientami Instytutu Idea Fit & Spa mogą być wyłącznie osoby, których stan zdrowia pozwala na wzięcie udziału w zabiegu.
 2. Klienci korzystający z zabiegów Instytutu Idea Fit & Spa powinni mieć ukończone 16 lat lub pisemną zgodę opiekuna prawnego na wykonanie zabiegu przez Instytut Idea Fit & Spa.
 3. Dzieci do lat 16 mogą przebywać na terenie Instytutu Idea Fit & Spa wyłącznie pod ciągłą i bezpośrednią opieką osób pełnoletnich.

 

Umawianie/odwoływanie zabiegów

 1. Klienci proszeni są o stawianie się na zabiegi punktualnie, o ustalonej godzinie. W przypadku spóźnienia, Instytut Idea Fit & Spa ma prawo do skrócenia zabiegu lub jego odwołania, w przypadku, gdyby wykonanie go o późniejszej porze kolidowało z zabiegami kolejnych klientów. Cena skróconego zabiegu nie ulega zmianie.
 2. Rezerwacja pakietu Day Spa możliwa jest wyłącznie poprzez jednoczesne uiszczenie przedpłaty w kwocie 200 zł sposób uregulowania przedpłaty został szczegółowo opisany w pkt. 31 zdanie 2 Regulaminu.
 3. W przypadku nieprzewidzianej wcześniej zmiany planów skutkującej odwołaniem zabiegu, Klienci proszeni są o informowaniu o tych zmianach w najwcześniejszym możliwym terminie.
 4. W przypadku przerwania zabiegu w trakcie, na życzenie klienta, Instytut Idea Fit & Spa nie jest zobowiązany do zwrotu należności za zabieg.
 5. Instytut zastrzega sobie możliwość odwołania zabiegu. W przypadku odwołania przez Instytut zabiegu, na który uiszczona została przedpłata, podlega ona zwrotowi.
 6. Instytut Idea Fit & Spa ma prawo do odwołania zajęć ruchowych w przypadku, gdy grupa nie będzie liczyć min. 5/6 osób.

 

Świadczenie usług

 1. Na życzenie Klienta wykwalifikowany personel Instytutu Idea Fit & Spa informuje o wszelkich szczegółach przebiegu zabiegu, przeciwwskazaniach do wykonania zabiegu oraz jego skutkach.
 2. Klient zobowiązany jest przed przeprowadzeniem zabiegu do zgłoszenia osobie przeprowadzającej zabiegi wszelkich chorób, uczuleń, urazów, uszkodzeń lub innych dolegliwości fizycznych, mogących mieć wpływ na efekt zabiegu, stanowić przeciwwskazanie do wykonania zabiegu lub stanowić ryzyko zarażenia dla innych klientów.
 3. Przed wykonaniem zabiegu klient zobowiązany jest do wypełnienia ankiety związanej ze stanem zdrowia, w przeciwnym przypadku pracownicy Instytutu Idea Fit & Spa mają prawo odmówić wykonania zabiegu.
 4. Wykupienie zabiegu, do wykonania którego konieczne jest użycie przyrządów naruszających integralność ciała jest równoznaczne z wyrażeniem przez klienta zgody na naruszenie integralności w stopniu koniecznym do wykonania zabiegu.
 5. Instytut Idea Fit & Spa zapewnia klientom przybory, a także kosmetyki niezbędne do udziału w wykupionym zabiegu.
 6. Narzędzia wielorazowego użytku oraz blaty, fotele i łóżka poddawane są dezynfekcji zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 7. Przed zabiegiem należy zdjąć biżuterię oraz zegarek, w gabinecie znajduje się miejsce dedykowane do ich odłożenia.
 8. Instytut Idea Fit & Spa zapewnia klientom możliwość kąpieli po wykonaniu zabiegów na ciało, udostępniając niezbędne przybory i kosmetyki.
 9. Na zabiegi w Instytucie Idea Fit & Spa nie należy stawiać się bezpośrednio po spożyciu posiłku głównego.

 

Standard obsługi

 1. Instytut Idea Fit & Spa jest strefą wypoczynku, dlatego jego klienci proszeni są o zachowanie niezakłócające spokoju i wypoczynku innym osobom.
 2. Podczas zabiegu nie należy korzystać z telefonu oraz prywatnych odtwarzaczy muzyki.
 3. Instytut Idea Fit & Spa ma prawo odmówić klientowi udziału w zabiegu w przypadku, gdy stan klienta wskazuje na spożycie alkoholu, środków odurzających lub chorobę zakaźną.
 4. Instytut Idea Fit & Spa ma prawo odmówić klientowi wykonania zabiegu, w przypadku istnienia zdrowotnych przeciwwskazań do wykonania takiego zabiegu. W przypadku istnienia wątpliwości do wykonania zabiegu Instytut opiera się na zaświadczeniu lekarskim.
 5. Klienci, którzy naruszają dobra osobiste pracowników lub klientów Instytutu poprzez niewłaściwe zachowanie polegające na obrażaniu lub krzyczeniu, będą wypraszani z Instytutu, który zastrzega sobie możliwość odmowy świadczenia usług na rzecz takiego klienta także w przyszłości. Instytut zastrzega sobie prawo odmowy świadczenia usług na rzecz klientów, których postawa nie licuje z wizerunkiem Instytutu a okoliczność oceny tej postawy zależna jest wyłącznie od uznania Instytutu.
 6. Spożywanie alkoholu, środków odurzających oraz palenie tytoniu jest zabronione na terenie Instytutu Idea Fit & Spa.
 7. Zabrania się wprowadzania zwierząt na teren Instytutu Idea Fit & Spa.

 

Rozliczenia, płatności oraz promocje

 1. Klient zobowiązany jest do zapłaty za wykonane usługi zgodnie z obowiązującym cennikiem usług dostępnym na stronie internetowej Instytutu oraz w salonie.
 2. Instytut informuje o czasowych promocjach na usługi. Skorzystanie z obniżonej ceny lub promocyjnej oferty może zależeć od warunków promocji podanych do publicznej wiadomości.
 3. Otrzymane rabaty na zabiegi nie łączą się z aktualnie obowiązującymi promocjami.
 4. Rabat ogólny na zabiegi nie dotyczy zabiegów medycyny estetycznej, wymrażanie tkanki tłuszczowej i technologia laserowa, masaży fizjoterapeutycznych,  treningów i zajęć fitness oraz zabiegów podologicznych i trychologicznych.
 5. Zastrzegamy sobie pobranie przedpłaty w wysokości 50 % wartości ceny umówionego zabiegu w następujących sytuacjach:
 1. gdy klient trzy razy odwołał wizytę w dniu zaplanowanego zabiegu;
 2. gdy klient choć raz nie poinformował o odwołaniu zaplanowanej wizyty przed zaplanowanym zabiegiem;
 3. gdy zaistniały szczególne okoliczności uzależnione wyłącznie od oceny Instytutu Idea Fit & Spa, zastrzegamy sobie możliwość pobrania przedpłaty w wysokości 100 % kwoty usługi

Przedpłatę należy opłacić przelewem na konto bankowe 36 1090 1362 0000 0001 4129 7591 lub osobiście w Instytucie Idea Fit & Spa w ciągu 24 h od umówienia wizyty, ewentualnie przez portal Booksy.pl. w ciągu 15 minut od dokonania rezerwacji.

 1. Przedpłata zaliczana jest na poczet ceny zabiegu. W przypadku odwołania zabiegu z minimum 24 godzinnym przedpłata nie podlega zwrotowi w żadnej innej formie jak tylko poprzez zaliczenie jej na poczet ceny kolejnego zabiegu.
 2. Przedpłata przepada w przypadku nieodwołania wizyty z minimum 24 godzinnym wyprzedzeniem.
 3. W przypadku realizacji płatności za usługę poprzez voucher na konkretny zabieg lub karnet na kilka zabiegów lub usług oraz w przypadku spełnienia się warunku do pobrania przedpłaty tj. klient trzy razy odwołał wizytę w dniu zaplanowanego zabiegu lub choć raz nie poinformował o odwołaniu zaplanowanej wizyty przed zaplanowanym zabiegiem, Instytut ma prawo odmówić realizacji vouchera i zaliczyć jego wartość na odszkodowanie dla Instytutu za nieodbyty jeden zabieg, zaś w przypadku karnetu lub vouchera kwotowego odszkodowanie stanowi 50 % wartość usługi w postaci nieodbytego zabiegu objętego karnetem.

 

Odpowiedzialność

 1. Instytut Idea Fit & Spa nie ponosi odpowiedzialność za uszczerbki na zdrowiu klientów, gdy wynikają one z podania przez nich nieprawdziwych lub niepełnych informacji o stanie zdrowia i nie są one następstwem działań zawinionych leżących po stronie Instytutu Idea Fit&Spa.

Zasady wykonywania zabiegów

 1. Po opuszczeniu przez klienta gabinetu Instytut nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione w nim przedmioty.
 2. Instytut Idea Fit & Spa może ponosić odpowiedzialność za uszczerbki na zdrowiu klientów lub uszkodzenie mienia, tylko w przypadku, gdy klienci stosują się do niniejszego regulaminu.
 3. Wszelkie uwagi na temat funkcjonowania Instytutu Idea Fit & Spa oraz przebiegu zabiegów uprzejmie prosimy zgłaszać w recepcji Instytutu.

 

Vouchery

 1. Voucher zakupiony na wykonanie oznaczonej usługi w Instytucie Idea Fit & Spa nie podlega wymianie na wykonanie innej usługi niż zostało to oznaczone w Voucherze.
 2. Voucher nie obejmuje zabiegów medycyny estetycznej.
 3. Voucher nie podlega zwrotowi.
 4. Rabaty obowiązujące na ulotkach bądź Voucherach obowiązują od takiej kwoty jaka jest podana na ulotce czy Voucherze.
 5. Zakupione Vouchery nie podlegają wymianie gotówkowej.
 6. Zakupione Vouchery nie obejmują zakupu kosmetyków.
 7. Voucher ważny jest 3 miesiące od dnia zakupu.
 8. W przypadku, gdy kwota zabiegu przekroczy wartość Vouchera, różnice należy dopłacić.
 9. W przypadku, gdy wartość Vouchera jest wyższa niż wykorzystany zabieg, nie podlega on rozliczeniu, ani zwrotom.
 10. Reklamacje można składać na adres mailowy: katarzyna.kabat@ideafitspa.pl, rozpatrywanie reklamacji odbędzie się w przeciągu 14 dni.
 11. Należy podać nr Vouchera oraz datę zakupu, imię i nazwisko. W tytule maila wpisać: REKLAMACJA VOUCHERA nr ... Podając te dane można również zadzwonić pod nr telefonu 502668878.

 

 

Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje Klient winien zgłaszać osobiście w siedzibie Instytutu. Dopuszczalne jest złożenie reklamacji droga mailową, jednakże złożenie skutecznie reklamacji tą drogą nastąpi dopiero po potwierdzeniu przez Instytut, że dysponuje on wszelkimi informacjami niezbędnymi do rozpatrzenia reklamacji.
 2. Instytut Idea Fit & Spa nie przyjmuje reklamacji zakupionych usług oraz produktów bez paragonu fiskalnego.
 3. Klient winien zgłaszać reklamacje niezwłocznie po wystąpieniu niepożądanych efektów zabiegu, w szczególności reklamacja usługi manicure nie może być zgłoszona później niż 7 dnia od daty wykonania usługi.
 4. Każda reklamacja jest rozpatrywana w terminie 14 dni od dnia jej skutecznego zgłoszenia tj. dostarczenia Instytutowi niezbędnych dokumentów jeśli są wymagane.

 

Dane osobowe

 1. Wszelkie dane osobowe klienta przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r Dane dotyczące stanu zdrowia klienta objęte są tajemnicą i wykorzystane zostają wyłącznie na potrzeby świadczonych usług przez Instytut Idea Fit & Spa.

 

Zasady ogólne

 1. Klienci korzystający z usług Instytutu Idea Fit & Spa jednocześnie akceptują obowiązujący regulamin Instytutu Idea Fit & Spa.
 2. Instytut zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie. Nowe postanowienia są wiążące z momentem ich opublikowania. Do rezerwacji usług dokonanych przed zmiana stosuje się przepisy wcześniejsze.
 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 19.04.2023 i obowiązuje do odwołania.

 

_________________________________________

 

Uprzejmie dziękujemy za zapoznanie się z naszym regulaminem.

 

 

 

REGULAMIN EVENTU

INSTYTUTU IDEA FIT&SPA

 

§ 1

Definicje

 1. Organizator – organizatorem eventu jest Instytut Idea Fit & Spa - Katarzyna Kabat prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Katarzyna Kabat Idea Fit z siedzibą w Szczytnikach ul. Międzylesie 3, NIP 7781368619.
 2. Regulamin – oznacza niniejszy dokument określający prawa i obowiązki Uczestników imprezy oraz Organizatora.
 3. Uczestnik – jest to osoba fizyczna, która spełnia wszystkie wymogi określone w Regulaminie.
 4. Event – oznacza wydarzenie organizowane przez Instytut Idea Fit & Spa - Katarzyna Kabat prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Katarzyna Kabat Idea Fit z siedzibą w Szczytnikach odbywające się na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 5. Konkurs – konkurs przeprowadzony przez Organizatora na zasadach określonych w § 5 Regulaminu.
 6. Voucher – jest to bon towarowy wydany na okaziciela, uprawniający użytkownika do jego realizacji w Instytucie Idea Fit & Spa o wartości równej nominałowi wskazanemu na Voucherze albo o wartości usługi, na wykonanie której został oznaczony, opatrzony identyfikującym go numerem dokumentu. Voucher jest możliwy do zrealizowania w Instytucie Idea Fit & Spa w ciągu trzech miesięcy od jego otrzymania.

 

§ 2

 

Warunki i zasady udziału w evencie

 1. Uczestnikiem eventu może zostać osoba pełnoletnia.
 2. Udział w evencie osoby niepełnoletniej możliwy jest wyłącznie pod ciągłą i bezpośrednią opieką osoby pełnoletniej.
 3. Aby wziąć udział w evencie Uczestnik winien przyjść do Instytutu Idea Fit & Spa - Katarzyna Kabat w Szczytnikach w czasie jego trwania.
 4. Wejście na event jest bezpłatny i przysługuje wszystkim Uczestnikom eventu, z zastrzeżeniem § 2 pkt 1 i 2.
 5. Organizator nie prowadzi zapisów na udział w evencie.
 6. Organizator nie zapewnia miejsc parkingowych dla Uczestników eventu.

 

§ 3

Przebieg eventu

 1. Event objęty niniejszym Regulaminem odbywa się w dniu 19 kwietnia 2024 r. w godzinach 16:00 do 20:00 w Instytucie Idea Fit & Spa - Katarzyna Kabat w Szczytnikach ul. Międzylesie 3.
 2. W trakcie trwania eventu odbędzie się prezentacja urządzeń oraz zabiegów znajdujących się w ofercie Instytutu.
 3. Organizator w trakcie trwania eventu zapewnia Uczestnikom poczęstunek w formie bufetu.
 4. Organizator zapewnia Uczestnikom napoje, w tym w trakcie trwania eventu Organizator przewiduje także poczęstunek napojem alkoholowym (wino musujące).

 

 

§ 4

Konkurs

 1. Każdy Uczestnik eventu będzie miał możliwość wzięcia udziału w konkursie przeprowadzonym przez Organizatora eventu w trakcie jego trwania.
 2. Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.
 3. Warunkiem udziału w konkursie jest podanie przez Uczestnika prawdziwych danych osobowych, tj. imienia i nazwiska.
 4. Podane przez Uczestnika dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia niniejszego konkursu oraz w związku z wydaniem nagród.
 5. Konkurs będzie polegał na losowym wyłonieniu kilku Uczestników, spośród Uczestników biorących udział w konkursie.
 6. Nagrodami będą vouchery uprawniające użytkownika do jego realizacji w Instytucie Idea Fit & Spa – zgodnie z treścią vouchera (zabieg Innari oraz zabieg na twarz – facemodeling).
 7. Nagrody nie podlegają zamianie na inne niż przewidziane w konkursie lub na ich równowartość pieniężną.

 

§ 5

Zobowiązania i odpowiedzialność Organizatora i Uczestników

 1. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania zasad przeciwpożarowych oraz instrukcji zamieszczonych na terenie obiektu, na którym odbywa się event.
 2. Uczestnik zobowiązany jest do postepowania według zaleceń́ oraz instrukcji Organizatora.
 3. Uczestnik odpowiada za wszelkie szkody, których dopuści się w trakcie eventu.
  W przypadku zapłacenia za wyrządzoną̨ szkodę̨ przez Organizatora, Organizatorowi przysługuje prawo regresu w stosunku do Uczestnika za spowodowane przez niego szkody.
 4. Organizator zobowiązuje się do zapewnienia bezpieczeństwa Uczestnikom Wydarzenia.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w evencie w przypadku, gdy stan Uczestnika wskazuje na niebezpieczne spożycie alkoholu, środków odurzających lub Uczestnika zachowującego się agresywnie.

 

§ 6

Dane osobowe i zgoda na wykorzystanie wizerunku

 1. Uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatne utrwalenie, wykorzystanie i rozpowszechnianie wizerunku utrwalonego podczas eventu, w tym na zdjęciach, nagraniach dźwiękowych oraz nagraniach audiowizualnych – w celach informacyjnych i marketingowych związanych z działalnością Instytutu Idea Fit&Spa.
 2. Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych uzyskanych w związku z organizacją i przeprowadzeniem eventu przez Organizatora wyłącznie w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem eventu.
 3. Administratorem danych osobowych zbieranych i przetwarzanych w ramach eventu jest Organizator.

 

§ 7

Postanowienia końcowe

 1. Uczestnik biorący udział w evencie organizowanym przez Instytut Idea Fit & Spa jednocześnie akceptuje postanowienia i zapisy niniejszego Regulaminu.
 2. Niniejszy Regulamin będzie dostępny w siedzibie Organizatora w dniu eventu.
 3. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem, zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego.

___________________________________________________________________________

 

Uprzejmie dziękujemy za zapoznanie się z naszym regulaminem.

 

 

Regulamin zajęć grupowych

I. Postanowienia wstępne

 1. Niniejszy Regulamin jest regulaminem w myśl art.384 Kodeksu Cywilnego i określa prawa i obowiązki stron „Umowy o świadczenie usług zajęć grupowych w Instytut Idea Fit § Spa.
 2. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach grupowych jest akceptacja regulaminu zajęć grupowych, regulaminu Instytutu i wykupienie karnetu  Instytutu wg aktualnego cennika.

II. Uczestnictwo i warunki wykupienia karnetu

 1. Uczestnikiem zajęć może być osoba pełnoletnia lub osoba niepełnoletnia, która ukończyła 16 lat, za pisemną zgodą swoich przedstawicieli ustawowych.
 2. Zapisanie się w recepcji oraz pierwszeństwo wpłat, daje gwarancje miejsca na zajęciach.
 3. Instytut nie zwraca kosztów poniesionych przy zakupie karnetu z powodu nie uczestniczenia w zajęciach w okresie ważności karnetu.
 4. Zniżki i promocje związane z zakupionym karnetem, które zostały niewykorzystane nie podlegają zwrotowi.
 5. Z zajęć grupowych w Instytucie można korzystać w zakresie posiadanych uprawnień w dni i godziny ustalone wgł ustalonego grafiku (pn.18:00, wt. 19:00, śr. 19:30, czw. 19:00) Każda inna usługa Instytutu jest dodatkowo płatna według cennika.

III. Terminy, organizacja zajęć

 1. Instytut zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć po uprzednim poinformowaniu uczestnika zajęć.
 2. W przypadku odwołania zajęć w danym dniu przez Instytut, uczestnicy mają prawo przedłużenia trwania okresu obowiązywania karnetów o ilość odwołanych zajęć, chyba, że w miejsce zajęć odwołanych zostanie ustalony inny, zastępczy termin tych zajęć.
 3. Instytut ma prawo do odwołania planowanego uruchomienia zajęć w przypadku, gdy grupa chętnych nie będzie liczyć min. 8 osób. W przypadku wcześniejszego opłacenia karnetu istnieje możliwość dokonania zmiany preferowanych zajęć na inne lub przedłużenie karnetu.
 4. Na zajęcia należy przyjść przynajmniej 5 minut wcześniej. Spóźnienie uczestnika nie stanowi podstawy do przedłużenia czasu trwania zajęć.
 5. Nieobecność uczestnika na zajęciach nie uprawnia go do przedłużenia czasu obowiązywania karnetu.
 6. Nieobecność uczestnika na zajęciach uprawnia go do wzięcia udziału w zajęciach z inną grupą, wyłącznie po uprzednim uzgodnieniu tego faktu z recepcją Instytutu oraz prowadzącym zajęcia.

IV. Uczestnik

 1. Uczestnikami zajęć są wyłącznie osoby, których stan zdrowia pozwala na wzięcie udziału w treningu.
 2. Przebywanie na Sali podczas trwania zajęć dzieci poniżej 16 roku życia, będących pod opieką jednego z uczestników zajęć, możliwe jest wyłącznie przy braku sprzeciwu pozostałych uczestników oraz przy uwzględnieniu niezakłócania przez dziecko przebiegu zajęć, przy czym prowadzący zajęcia oraz Instytut nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo dziecka podczas trwania zajęć.
 3. Prowadzący zajęcia ma prawo odmowy objęcia danego uczestnika ćwiczeniami fizycznymi w danym dniu w chwili rozpoczęcia lub w trakcie zajęć w przypadku stwierdzenia, że stan uczestnika nie pozwala na uczestniczenie w ćwiczeniach.
 4. Uczestnicy zajęć przyjmują do wiadomości, że ćwiczenia fizyczne mogą wiązać się z urazami i innymi uszkodzeniami ciała jak np. naciągnięcia, stłuczenia, zadrapania i zgadzają się na możliwość wystąpienia takich urazów lub uszkodzeń.
 5. Uczestnicy zobowiązani są do zgłoszenia prowadzącemu wszelkich chorób, uczuleń, urazów, uszkodzeń lub innych dolegliwości fizycznych, mogących mieć wpływ na przebieg zajęć albo stanowiących przeciwwskazanie do wykonywania określonych ćwiczeń.
 6. Uczestnicy zajęć powinni we własnym zakresie zadbać o stwierdzenie przez lekarza, czy mogą wykonywać ćwiczenia i korzystać z usług Instytut Idea Fit § Spa bez uszczerbku dla stanu zdrowia. Uczestnicy zajęć z usług nie mogą składać pod adresem Instytutu Idea Fit § Spa żadnych roszczeń z tytułu uszkodzenia ciała lub utraty zdrowia chyba, że zostało to spowodowane przez personel w sposób zawiniony.
 7. Uczestnicy odbywają ćwiczenia w stroju dostosowanym do zajęć, stroju sportowym oraz w obuwiu przeznaczonym do wykonywania ćwiczeń.
 8. Instytut nie zapewnia stroju ani obuwia sportowego.

V. Pozostałe postanowienia

 1. W pomieszczeniach Instytutu obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu, zażywania środków odurzających i narkotyków oraz przynoszenia alkoholu, środków odrzucających i narkotyków. Zabrania się przychodzenia do Instytutu w stanie nietrzeźwym lub pod wpływem narkotyków.
 2. Spożywanie napojów i posiłków odbywa się tylko w miejscach do tego przeznaczonych.
 3. W przypadku spożywania posiłków przed zajęciami, posiłek główny należy zaplanować najpóźniej na 2 godziny przed zajęciami.
 4. Z pomieszczeń i urządzeń Instytut Idea Fit § Spa korzystać można zgodnie z ich przeznaczeniem i w sposób wskazany przez kierownictwo Instytut Idea Fit § Spa, lub wynikający ze stosownych instrukcji bądź informacji.
 5. Osoby naruszające zasady porządku w Instytut Idea Fit § Spa będą proszone o opuszczenie obiektu. W stosunku do osób rażąco lub uporczywie naruszających zasady porządku oraz postanowienia niniejszego Regulaminu, Instytut Idea Fit § Spa może odstąpić od umowy w trybie natychmiastowym, bez zwracania jakichkolwiek uiszczonych opłat.
 6. Rzeczy osobiste uczestników, podczas zajeć, powinny być przechowywane w zamkniętych szafkach.
 7. Uczestnicy nie powinni przynosić ze sobą przedmiotów niebezpiecznych oraz takich, których wniesienie na teren Instytut Idea Fit § Spa mogłoby doprowadzić do uszkodzenia lub zniszczenia mienia lub zagrożenia bezpieczeństwa osób i mienia.
 8. Instytut Idea Fit § Spa nie ponosi odpowiedzialności za wartościowe przedmioty umieszczone w szafkach. Każdorazowo należy sprawdzić, czy szafka jest zamknięta. Za rzeczy pozostawione w szafkach otwartych lub nieprawidłowo zamkniętych oraz w pomieszczeniach ogólnodostępnych Instytut Idea Fit § Spa nie ponosi odpowiedzialności. Nie dotyczy to sytuacji, gdy szkoda została zawiniona przez pracownika obiektu.
 9. Przedmioty wartościowe, na czas trwania zajęć, powinny zostać oddane na przechowanie w recepcji Instytutu.
 10. Uczestnicy mają prawo nagrywania obrazu lub dźwięku podczas zajęć lub wykonywania zdjęć, wyłącznie za zgodą prowadzącego zajęcia.
 11. Niniejszy regulamin zajęć grupowych może ulec zmianie, o czym uczestnicy są informowani najpóźniej z chwilą dokonania zmiany.
 12. W zakresie nieuregulowanym umową i niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

Regulamin treningów personalnych

 1. Uczestnikami treningów personalnych są wyłącznie osoby, których stan zdrowia pozwala na wzięcie udziału w treningu.
 2. Uczestnicy zobowiązani są do zgłoszenia wszelkich chorób, uczuleń, urazów, uszkodzeń lub innych dolegliwości fizycznych, mogących mieć wpływ na przebieg treningu albo stanowiących przeciwwskazanie do wykonywania określonych ćwiczeń.
 3. Instytut nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek uszczerbki na zdrowiu uczestników wynikające z podania przez nich nieprawdziwych lub niepełnych informacji o stanie zdrowia, o których mowa w pkt. 2.
 4. Przed rozpoczęciem treningu, uczestnik informuje trenera o swoich oczekiwaniach co do rezultatów treningowych, co pozwoli na określenie celu, rodzaju oraz intensywności treningu.
 5. Uczestnicy treningów przyjmują do wiadomości, że ćwiczenia fizyczne mogą wiązać się z urazami i innymi uszkodzeniami ciała jak np. naciągnięcia, stłuczenia, zadrapania i zgadzają się na możliwość wystąpienia takich urazów lub uszkodzeń.
 6. Treningi odbywają się zgodnie z grafikiem ustalonym pomiędzy uczestnikiem, a trenerem, zapisując je przez recepcję Instytutu.
 7. Uczestnicy odbywają treningi w stroju sportowym oraz w obuwiu przeznaczonym do wykonywania ćwiczeń sportowych.
 8. Instytut nie zapewnia uczestnikom stroju ani obuwia treningowego.
 9. Uczestnicy stawiają się na zajęcia punktualnie, o ustalonych godzinach.
 10. W przypadku spożywania posiłków przed zajęciami, uczestnicy stawiają się na zajęcia nie wcześniej niż 2 godziny po spożyciu posiłku głównego.
 11. Spóźnienie uczestnika nie stanowi podstawy do przedłużenia czasu trwania treningu.
 12. Cykl treningów może zostać określony indywidualnie lub wykupiony jako pakiet treningowy.”
 13. W przypadku wykupienia przez uczestnika pakietu treningowego, okres ważności pakietu liczy się począwszy od dnia, w którym odbył się pierwszy trening.
 14. Niewykorzystane treningi z pakietu, nie przechodzą na kolejny okres, jednakże uczestnik ma prawo do przesunięcia 2 treningów w przeciągu dwóch miesięcy z powodów osobistych, pod warunkiem powiadomienia trenera z co najmniej z 24 godzinnym wyprzedzeniem. Jeśli czas odwołania wynosi mniej niż 24h, uczestnikowi treningu zostaje ściągniety1 trening z zakupionego karnetu. 
 15. Trener ma prawo odwołania zajęć mających się odbyć w danym dniu, zapewniając w to miejsce zajęcia w innym terminie.
 16. Trener ma prawo odwołania treningu w danym dniu, w chwili jego rozpoczęcia lub w trakcie treningu, w przypadku stwierdzenia, że stan zdrowia uczestnika nie pozwala na uczestniczenie w ćwiczeniach.
 17. Uczestnicy nie mogą brać udziału w zajęciach treningowych będąc pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
 18. W przypadku stwierdzenia, że uczestnik znajduje się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, trener odwołuje trening. Trening przepada i nie ulega przesunięciu na kolejny okres.
 19. Instytut nie ponosi odpowiedzialności za uszczerbki na zdrowiu uczestników wynikające z nieprzestrzegania zaleceń trenera.
 20. Instytut nie ponosi odpowiedzialności za uszczerbki na zdrowiu uczestników lub uszkodzenie mienia, w przypadku niestosowania się do niniejszego regulaminu.
 21. Uczestnicy mają prawo nagrywania obrazu lub dźwięku podczas zajęć lub wykonywania zdjęć, wyłącznie za zgodą trenera.
 22. Uczestnicy stosują się do regulaminów obiektu, na którym odbywają się zajęcia.
 23. W przypadku niewykorzystania Pakietu Treningów Personalnych, w przypadku kiedy uczestnik umawiał się na zajęcia a nie zjawiał się na nie, pakiet nie podlega zwrotom gotówkowym.
 24. Regulamin treningów personalnych może ulec zmianie, o czym uczestnicy są informowani najpóźniej z chwilą dokonania zmiany.

 

Strona Instytutu Idea Fit & Spa korzysta z ciasteczek aby dostarczać usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.