Regulamin promocji

 

§ 1

Postanowienia wstępne

1. Organizatorem Promocji jest Instytut Idea Fit & Spa w Poznaniu; REGON: 302559713
2. Promocja dotyczy wszelkich usług znajdujących się w ofercie Organizatora
3. Czas trwania promocji obejmuje dzień od 20.10.2018 do 20.11.2018r.

§ 2

Warunki promocji

1. Udział w Promocji i podanie związanych z udziałem danych jest dobrowolne.
2. Promocja polega na udzieleniu przez Organizatora rabatu w wysokości 10 – 30 % ceny Usługi objętej promocją. Szczegółowy wykaz rabatów znajduje się w informacji Instytutu dostępnej w salonie Organizatora lub telefonicznie.
3. Promocje i rabaty udzielane przez Organizatora w ramach innych akcji promocyjnych nie łączą się.

§ 3

Postępowanie reklamacyjne

Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Promocji Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w salonie organizátora.
Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 7 dni, zaś Uczestnik o sposobie rozpatrzenia reklamacji zostanie powiadomiony na piśmie listem poleconym.
Wszelkie spory powstałe w związku z niniejszą Promocją Orgaznizator i Uczestnik będą rozwiązywac polubownie

§ 4

Postanowienia końcowe

Niniejszy regulamin dostępny jest w Salonie Organizatora oraz na stronie internetowej http://www.instytutideafitspa.pl

Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie w każdym czasie bez podania przyczyny jak również zakończenia Promocji przed sugerowaną datą jej zakończenia poprzez zamieszczenie pisemnej informacji w salonie lub na stronie internetowej.

Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w dniu następnym po ich ujawnieniu.